top of page

מחיר משלוח הסחורות מסין לישראל מתחילים ב- 350$ למ"ק או לטון (לפי הגבוה מביניהם).

המחיר ינתן פרטני ובהתאמה אישית ללקוח לפי צרכיו ודרישותיו ולאחר חתימה על ההסכם לא יהיה ניתן לשנותו.

המחיר מורכב מכמה גורמים:


  א. מחירי הובלה מהספק למחסני החברה בסין משתנה בהתאם למרחק, גודל וסוג הסחורה.

ב. הטיפול בהכנת הניירת יצוא מסין - חינם

ג. (הובלה מהמחסן שלנו בסין עד ללקוח - 350$ למ"ק או לטון (לפי הגבוה מביניהם

ד. טיפול עמילות מכס - חינם

ה. היטל המכס נקבע לפי סוג ואופי הסחורה עפ"י הקבוע בחוק בישראל

אנא עיין במידע המפורט על תנאי השירות שלנו בחוזה למטה (עברית)

bottom of page